วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษาในระดับประเทศ และภูมิภาค

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

  • จัดทำและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
  • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
  • ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมและพัฒนาครู บุคลากรการอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการด้านอาชีพ
  • วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตและบริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
  • สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
               1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพ
               2. พัฒนาสมรรถนะ ความรู้และทักษะ บุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
               3. พัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมและระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
                   ประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง