ภารกิจ/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
                1. สร้างและพัฒนาระบบงานและการบริการภายในสำนักให้มีคุณภาพ
                2. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                3. เพิ่มสมรรถนะความรู้และทักษะ บุคลากรอาชีวศึกษา
                4. นำเทคโนโลยี  นวัตกรรมและระบบสารสนเทศมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา