TitleModified DateSize Created Date
แบบขอใช้ห้องพัก12/1/256584.07 KBDownload12/1/2565
แบบขอใช้ห้องประชุม12/1/256581.57 KBDownload12/1/2565
แผนการดำเนินงานประจำปี 256228/5/2562UnknownDownload28/5/2562
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 28/5/2562UnknownDownload28/5/2562
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28/5/2562UnknownDownload28/5/2562
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28/5/2562UnknownDownload28/5/2562
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28/5/2562UnknownDownload28/5/2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 256128/5/2562UnknownDownload28/5/2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน พ.ศ.256128/5/2562UnknownDownload28/5/2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (2562)28/5/2562UnknownDownload28/5/2562
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ออนไลน์22/11/256050.40 KBDownload22/11/2560
ว1829/4/2557429.47 KBDownload29/4/2557
แผนสมรรถนะพอเพียง3D (Zip)29/4/25576.05 MBDownload25/4/2555
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์(สสอ.)29/4/255753.13 KBDownload17/4/2555
ข้อมูลบรรยายสมรรถนะและแผนการสอน (Zip)29/4/2557538.06 KBDownload25/4/2555
แนวทางสมรรถนะ (Zip)29/4/25572.43 MBDownload25/4/2555
ผลงานข้าราชการพลเรือน129/4/255714.02 MBDownload21/5/2556
ว18-52 29/4/2557429.47 KBDownload29/4/2557
ระเบียบการลา2/4/25553.14 MBDownload2/4/2555