ค้นหา

ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleOwnerSize Description
ประกาศผู้ชนเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ สสอ. จำนวน 1 ราย นายฐิติชัย อมัติรัตนะ (งานยานพาหนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงbunyang bunyang60.40 KBDownload22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)rattikarn 625.45 KBDownload28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จ้างทำหลักสูตรการพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง rattikarn 899.35 KBDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 294.91 KBDownload 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.)bunyang bunyang48.38 KBDownload22 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานการเงิน สสอ.ฝบ.)bunyang bunyang42.55 KBDownload4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานการเงิน สสอ.ฝบ.) bunyang bunyang42.55 KBDownload4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จอภาพและเครื่องผสมสัญญาณเสียงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang52.20 KBDownload24 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 2 21-24 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.กธ.)bunyang bunyang47.29 KBDownload17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.กธ.)bunyang bunyang43.47 KBDownload22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.)bunyang bunyang47.10 KBDownload29 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก และโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและจัดฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang45.94 KBDownload22 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั้มน้ำและแก้ไขงานท่อประปาในอาคารที่พัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและจัดฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang44.27 KBDownload24 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายทำตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจรุ่นที่2 21-24ก.ย.64โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กธ.)bunyang bunyang50.86 KBDownload17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายทำตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน โครงการฝึกอบรมการประกอบขนมไทยโบราณและขนมไทยเชิงธุรกิจ 27ก.ย.-2ต.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง bunyang bunyang50.29 KBDownload22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานอาคารสถานที่ สสอ.ฝบ.)bunyang bunyang48.24 KBDownload6 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานที่พักและฝึกอบรม คือน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มล. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและจัดฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang39.80 KBDownload9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใชในโครงการจัดฝึกอบรม (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.)bunyang bunyang47.71 KBDownload9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ (สสอ.กธ.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง bunyang bunyang42.85 KBDownload17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและดรัมสีดำ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.)bunyang bunyang44.27 KBDownload9 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 82 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.กธ.)bunyang bunyang46.99 KBDownload22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเน็ทเวิร์ดคอมพิวเตอร์และสวิทซ์ฮับ 8 ช่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานการเงิน สสอ.ฝบ.)bunyang bunyang735.63 KBDownload11 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติสำหรับครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับพื้นฐานsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ สสอ. จำนวน 1 ราย นายวุฒิศักดิ์ อินทอง (งานยานพาหนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงbunyang bunyang57.39 KBDownload22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ สสอ. จำนวน 1 ราย นายเสกสรร ชายตะครุ (งานยานพาหนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงbunyang bunyang60.95 KBDownload22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างงานโลโก้ตัวอักษรและซ่อมบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮบ 9462 กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ ๒๐ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) sawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง อาคารอินทนิล อาคารราชพฤกษ์ และอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุ ๑๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานยานพาหนะ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 691.55 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 488.63 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง ๑๘.๙๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 676.45 KBDownload14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุ ๒๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดฝึกอบรม (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.)bunyang bunyang50.86 KBDownload30 ส.ค. 64

สาระสำคัญของสัญญา

 TitleOwnerSize Description
เผยแพร่จ้างถ่ายทำตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน โครงการฝึกอบรมการประกอบขนมไทยโบราณและขนมไทยเชิงธุรกิจ27ก.ย.-2ต.ค.64(กธ.)bunyang bunyang81.91 KBDownload25 ก.ย. 2564
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้sawatdipong 106.77 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong 105.98 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.83 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีสำหรับsawatdipong 106.21 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ จำนวน ๑ งาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 106.30 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกพิมพ์ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.91 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา อวัสดุฝึกอบรม ๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีสำหรับครูsawatdipong 106.22 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องsawatdipong 106.48 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.37 KBDownload 
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 81.91 KBDownload 
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานกานเงิน สสอ.ฝบ.)bunyang bunyang106.50 KBDownload4 ส.ค. 64
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างตกแต่งสถานที จํานวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ รุ่นที 2 21-24 ก.ย. 64 (สสอ.กธ.)bunyang bunyang82.27 KBDownload23 ก.ย. 2564
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายทำตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจรุ่นที่ 2 21-24 ก.ย. 64 (สสอ.กธ.)bunyang bunyang81.91 KBDownload22 ก.ย. 2564
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.86 KBDownload 
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 82 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.bunyang bunyang81.91 KBDownload25 ก.ย. 2564
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ จํานวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.กธ.)bunyang bunyang81.91 KBDownload24 ก.ย. 2564
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสอ.กธ.)bunyang bunyang81.91 KBDownload24 ก.ย. 2564
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.)bunyang bunyang106.53 KBDownload29 ก.ค. 64
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมชุดรับแขก และโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและจัดฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang107.11 KBDownload22 มิ.ย. 64
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมปั้มน้ำและแก้ไขงานท่อประปาในอาคารที่พัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและจัดฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang80.69 KBDownload 
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จอภาพและเครื่องผสมสัญญาณเสียงห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang107.01 KBDownload24 ส.ค. 64
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานอาคารสถานที่ สสอ.ฝบ.)bunyang bunyang107.74 KBDownload6 ส.ค. 64
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานที่พักและฝึกอบรม คือน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มล. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานที่พักและจัดฝึกอบรม สสอ.)bunyang bunyang107.41 KBDownload9 ส.ค. 64
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและดรัมสีดำ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.)bunyang bunyang39.39 KBDownload9 ก.ค. 64
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใชในโครงการจัดฝึกอบรม (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.)bunyang bunyang107.27 KBDownload9 ส.ค. 64
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่อsawatdipong 106.70 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรซีเอ็นsawatdipong 105.75 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติสำหรับครูสาขาวิชาช่างsawatdipong 105.88 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรซีเอ็นซีsawatdipong 106.06 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮบ 9462 กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 84.27 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๒๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.76 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา โครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ จ้างประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 86.45 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จ้างทำหลักสูตรการพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 81.91 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง 18.90 ลิตร เพื่อบริการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำของ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 118.10 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างงานโลโก้ตัวอักษรและซ่อมบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.57 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเช่าไมค์โครโฟนชุดประชุม (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.01 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (งานการเงิน สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.39 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.69 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.68 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.53 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ราขการ หมายเลขทะเบียน ฮบ ๙๔๖๒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 107.45 KBDownload 
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเน็ทเวิร์ดคอมพิวเตอร์และสวิทซ์ฮับ 8 ช่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานการเงิน สสอ.ฝบ.)bunyang bunyang108.23 KBDownload11 มิ.ย 64
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 106.33 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 81.91 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 80.07 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ ๒๐ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) sawatdipong 106.49 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 83.97 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 116.44 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง อาคารอินทนิล อาคารราชพฤกษ์ และอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.84 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 25,441.55 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 81.91 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๑๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานยานพาหนะ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.72 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.84 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.79 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุซ่อมแซมภายในอาคารหอพักกาสะลอง ๘ รายการ (งานที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.82 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องsawatdipong 106.48 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 106.03 KBDownload 
สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดฝึกอบรม (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.)bunyang bunyang107.07 KBDownload30 ส.ค. 64