ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleSize Created ByCreated Date
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง86.87 KBDownloadnipaporn 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 13 รายการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง118.90 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42.14 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๗,๐๐๐ แผ่น หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง134.67 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และ รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง131.05 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 100 ใบ โครงการคัดเลือกผู้บริการดีศรีอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง112.92 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณ 100 อัน โครงการคัดเลือกผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง109.00 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานอาคารสถานที่85.38 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๗,๐๐๐ แผ่น โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง129.74 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกระจายสัญญาณ 8 พอร์ต จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานอาคารสถานที่326.97 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ OTIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง368.61 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ ด้านเกษตรกรรมและประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง147.84 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง345.17 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง336.53 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำน วน ๑๑ ถัง ติดตั้งบริเวณ อาคารโรงงาน อาคารโรงอาหาร และอาคารราชพฤกษ์ งานอาคารสถานที่132.83 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ CPY362.18 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินข้างอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ งานอาคารสถานที่200.06 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
ประกาศรายชื่อผุู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก 13 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษกาวย่น-รายการที่ 13 มีดคัดเตอร์)23.20 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะัการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (รายการที่ 1 หมึกพิมพ์ HP CE285A - รายการที่ 19 ยางลบดินสอ สเตทเลอร์) โครงการฝึกอบรม 25.17 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบสัญญาณทีวีภายในอาคารหอพักกาสะลอง และอาคารหอพักอินทนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง99.90 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox C๓๐๕df หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๒ สสอ.๑/๖๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง88.82 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox C๓๐๕df หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๒ สสอ.๑/๖๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง106.35 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 25,441.55 ตารางเมตร856.25 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และขอบทางบริเวณด้านหน้าอาคารอินทนิล อาคารราชพฤกษ์ อาคารหน่วยศึกษานิเทศก์817.91 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 77 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง396.42 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง709.95 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 15 รายการ (รายการที่ 1 หัวน้ำหยด– รายการที่ 15 ชุดทดสอบธาตุอาหารในดิน) 19.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซัก รีด ผ้าปูโต๊ะ ปลอกเก้าอี้ห้องประชุม และเครื่องนอนอาคารหอพัก จำนวน ๔ หลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง823.85 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.– รายการที่ 9 ถ่านอัลคาไลน์)19.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (รายการที่ 1 สมุดปกพีพีริมห่วง –รายการที่ 11 เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD10N ) 22.06 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.00 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20.26 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษขนาดเอ4 - รายการที่7 สมุดปกอ่อน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง65.41 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.25 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม ขนาดถัง ๑๘.๙๐ ลิตร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง550.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน จำนวน 4 วัน64.13 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบจองห้องพักและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1.68 MBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบจองห้องพักและห้อง ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง326.56 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ OTIS368.61 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ CPY362.18 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง590.03 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม 1 ห้อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับกลาง สำหรับสาขาพืชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง25.91 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสถานศึกษาคุณธรรม87.51 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง132.01 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาณโทรศัพท์91.64 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาณโทรศัพท์91.92 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ 408.32 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน - รายการที่ 7 กระดาษ 80 แกรม A4)61.83 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษ80 แกรมA4 - รายการที่7ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน )21.21 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน - รายการที่ 5 ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.81 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ((รายการที่ 1 สมุดโน้ตสันห่วง 12.5x18 ซม. – รายการที่ 4 ถ่านอัลคาไลน์ 9 V )19.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่น - รายการที่ 20 ไม่บรรทัดฟุตเหล็ก 12 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาจง22.53 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 1 ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ดำ HP – รายการที่ 2 ยางลบ สปาร์โก้ 940) 26.21 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ101.92 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (รายการที่ 1 หมึกพิมพ์ 85A-รายการที่ 19 ยางลบดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาจง20.25 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (รายการที่ 1 กระดาA4-รายการที่ 18 ดินสอ2ฺ)25.90 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. – รายการที่ 26 เครื่องเหลาดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.45 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ (รายการที่ 1กระปุกฝาเกลียวดอกไม้-รายการที่ 16 สายยาง)24.53 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ (รายการที่ 1 ลูกเทนนิส แพ็คละ 3 ลูก – รายการที่ 5 ปากกา (เคมี) มาร์คเกอร์ 2 หัว ตราม้า) 63.59 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๒ รายการ โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น ๑101.90 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษฟลิปชาร์ต ขนาด 80x100 ซม.x รายการที่ 6กล่องพลาสติกมีล้อมเลื่อน 75 ลิตร)62.68 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษแก้วขุ่น – รายการที่ 4 สมุดคัดจีน)19.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๔ รายการ (รายการที่ ๑ ปากกาลูกลื่น ๐๕ มม. – รายการที่ ๒๔ ปากกาเน้นข้อความ)72.13 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ (รายการที่ ๑ ปากกาลูกลื่น ๐๕ มม. - รายการที่ ๑๕ ยางลบดินสอ)67.79 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ (รายการที่ 1 สมุดเสนอเซนต์ A4-รายการที่ 13 คีย์บอร์ด)60.75 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๔ รายการ โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น ๑94.30 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 60.74 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 19.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 64.13 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลขนาด กว้าง ๒ เมตร x ยาว ๔ เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.50 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1.5 เมตร x 3 เมตร จำนวน1ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.84 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน น 5,900 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.41 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5,760 แผ่น19.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5,540 แผ่น25.42 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด(250 แผ่น/ชุด) 22.77 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด(250 แผ่น/ชุด) 18.73 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 แผ่น115.21 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,040 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง23.95 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 150 ชุด(200 แผ่น/ชุด) 19.80 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ห้อง BPCD Studio ชั้น ๑ อาคารแก้วเจ้าจอม จำนวน ๑ งาน1.65 MBDownloadsurachet k7/2/2562
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ฝ ๑๒๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๔-๐๐๐๑ สอ.๑/๓๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง107.13 KBDownloadsurachet k7/2/2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ สอศ.๔๒/๕๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง150.66 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๖๐๐ CC. จำนวน ๒,๐๑๐ แพ็ค และขนาด ๓๓๐ CC. จำนวน ๓๐๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง106.09 KBDownloadsurachet k7/2/2562
จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบจองห้องพักและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง326.56 KBDownloadsurachet k7/2/2562
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๖๐๐ CC. จำนวน ๒,๐๑๐ แพ็ค และขนาด ๓๓๐ CC. จำนวน ๓๐๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง393.94 KBDownloadsurachet k7/2/2562
จ้างทำพวงกุญแจและลูกกุญแจห้องพักอาคารกาสะลอง ขนาด ๔ x ๙ เซนติเมตร วัสดุจากอะคริลิก ประกบกันสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง151.96 KBDownloadsurachet k7/2/2562
จ้างทำป้ายที่จอดรถราชการและผู้มาติดต่อราชการ วิทยากร จำนวน ๙ ป้าย และออกแบบสติ๊กเกอร์ติดภายในลิฟต์ยี่ห้อ OTIS หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑ สอ.๑/๓๙๑ 171.45 KBDownloadsurachet k7/2/2562
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮบ ๙๔๖๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๔-๐๐๐๗ สสอ.๑/๕๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง766.50 KBDownloadsurachet k7/2/2562

สาระสำคัญของสัญญา

 TitleSize Created ByCreated Date
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุก่อสรา้ ง จำนวน ๑๘ รายการ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง86.87 KBDownloadnipaporn 12/2/2562
เผบแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ การจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อม ปก จำนวน 100 ใบ โครงการคัดเลือกผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง86.50 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โครงการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา39.58 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผบแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ การจ้างซ่อมแซมทางเดินดา้ นขา้ งอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน งานอาคารสถานที่โดย วิธีเฉพาะเจาะจง85.48 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูล การจ้างเหมาะบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ OTIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง40.34 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ การซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (รายการที่ ๑ หมึกพิมพ์ Brother TN-3350 - รายการที่ ๓ หมึกพิมพ์ HP ๑๗A ) 88.82 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ การจ้างทำโล่เกียรติคุณ จำนวน ๑๐๐ อัน โครงการคัดเลือก ผูบ้ ริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง109.00 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,160 ใบ โครงการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง38.63 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ (รายการที่ ๑ ดินปลูกต้นไม้-ต้นลิ้นกระบือลาย) งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง38.71 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (รายการที่ 1 จอบพรวนดิน-รายการที่ 6 ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบปัด) งานอาคารสถานที่37.68 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕รายการ (รายการที่ ๑ ดินปลูกตน้ ไม ้ - รายการที่๕ กระถางปูน เปลือย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง85.38 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
งเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าทางเดินหนา้ อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์และหนา้ อาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง85.58 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อน้ำยาดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำวน ๑๑ ถัง ติดตั้ง บริเวณ อาคารโรงงาน อาคารโรง อาหาร และอาคารราชพฤกษ์ งานอาคารสถานที่โด86.39 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมลิฟต์ยี่ห้อ CPY หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑ สสอ.๑/๕๘๑ ติดตั้งที่อาคารอินทนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง87.85 KBDownloadnipaporn 11/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อง CPY36.26 KBDownloadnipaporn 7/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สสอ. พื้นที่ ๒๕,๔๔๑.๕๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)74.47 KBDownloadrattikarn 7/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๑๘.๙๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง191.98 KBDownloadrattikarn 7/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74.25 KBDownloadrattikarn 7/2/2562
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบสัญญาณทีวีภายในอาคารหอพักกาสะลอง และอาคารหอพักอินทนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง76.28 KBDownloadsawatdipong 7/2/2562