วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษาในระดับประเทศ และภูมิภาค