วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษาในระดับประเทศ และภูมิภาค

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา    
    (ก) จัดทำและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะครู
          และบุคลากรการอาชีวศึกษา
    (ข) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
    (ค) ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
          ในการฝึกอบรมและพัฒนาครู บุคลากรการอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการด้านอาชีพ
    (ง) วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตและบริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี
          พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
    (จ) สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ
          ครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
พันธกิจสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
               1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพ
               2. พัฒนาสมรรถนะ ความรู้และทักษะ บุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
               3. พัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมและระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
                   ประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง