พันธกิจ

พันธกิจสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
               1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพ
               2. พัฒนาสมรรถนะ ความรู้และทักษะ บุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
               3. พัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมและระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
                   ประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง