TitleModified DateSize Created Date
แบบขอใช้ห้องพัก1/12/202284.07 KBDownload1/12/2022
แบบขอใช้ห้องประชุม1/12/202281.57 KBDownload1/12/2022
แผนการดำเนินงานประจำปี 25625/28/2019UnknownDownload5/28/2019
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 5/28/2019UnknownDownload5/28/2019
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5/28/2019UnknownDownload5/28/2019
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล5/28/2019UnknownDownload5/28/2019
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 5/28/2019UnknownDownload5/28/2019
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25615/28/2019UnknownDownload5/28/2019
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน พ.ศ.25615/28/2019UnknownDownload5/28/2019
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (2562)5/28/2019UnknownDownload5/28/2019
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ออนไลน์11/22/201750.40 KBDownload11/22/2017
ว184/29/2014429.47 KBDownload4/29/2014
แผนสมรรถนะพอเพียง3D (Zip)4/29/20146.05 MBDownload4/25/2012
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์(สสอ.)4/29/201453.13 KBDownload4/17/2012
ข้อมูลบรรยายสมรรถนะและแผนการสอน (Zip)4/29/2014538.06 KBDownload4/25/2012
แนวทางสมรรถนะ (Zip)4/29/20142.43 MBDownload4/25/2012
ผลงานข้าราชการพลเรือน14/29/201414.02 MBDownload5/21/2013
ว18-52 4/29/2014429.47 KBDownload4/29/2014
ระเบียบการลา4/2/20123.14 MBDownload4/2/2012