จัดซื้อจัดจ้าง 63

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง / ราคาอ้างอิง

คุณลักษณะเฉพาะ / TOR

ประกาศเชิญชวน

ผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

สาระสำคัญของสัญญา