รายละเอียดข่าว

การพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (RTraining)

| 238 

 

การพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) หลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 1) ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 หลักสูตร  
1.หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ รหัสหลักสูตร 640021002 จำนวน 20 ชั่วโมง 
2. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รหัสหลักสูตร 640021003 จำนวน 20 ชั่วโมง
สามารถจองสอบและศึกษาบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูป (e-learning) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป  
 
รายละเอียด :  https://bit.ly/3iXP069
 
 
 
 


เอกสารแนบ