รายละเอียดข่าว

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาด้วยบทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rtraining.net

| 284 

 

     สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ (e-learning) ผ่านทางเว็บไซต์ rtraining.net โดยกลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนยี ในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ (e-learning) ด้านศาสตร์การสอน เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ใหกับครูอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถนำวิธีการและเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนสอน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ (แบบ Coding) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียน    ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์สอบประเมินผลของอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาครูในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าร่วมพัฒนาตนเอง มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 8,383 คน โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละจังหวัด
 


เอกสารแนบ