รายละเอียดข่าว

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| 21 

 

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


เอกสารแนบ