รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ

| 117 

 

ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์)
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
โดยมี ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
คณะครูและบุคลากร และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


   
   


เอกสารแนบ