รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง (English Writing, Intermediate) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2564

| 166 

 

ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง (English Writing, Intermediate) รูปแบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2564

โดยถ่ายทอดสด

ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

รายละเอียด  http://bit.ly/3khCJKq


เอกสารแนบ