รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาจีน ระดับต้น

| 222 

 

โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาจีน ระดับต้น

สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 13 พฤศจิกายน 2564 (ทุกวันเสาร์)

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564 (ทุกวันอาทิตย์)

อบรมออนไลน์ผ่าน VooV

โดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


เอกสารแนบ