รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR

| 193 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษอาชีวศึกษา
รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2564 
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2564


เอกสารแนบ