รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

| 179 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
(รูปแบบออนไลน์ : Face to Face Online Communication) จำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2564 และระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2564
และรุ่นที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2564 และระหว่างวันที่  22 -23 กันยายน 2564
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน)

 

 


เอกสารแนบ