รายละเอียดข่าว

ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา

| 632 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา"

ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด : https://bit.ly/3zjqdyc

update 20/09/64


เอกสารแนบ