รายละเอียดข่าว

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

| 7860 

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบ Online Training ผ่านแอปพลิเคชั่น NYC English
โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังแนบ


เอกสารแนบ