โครงสร้างองค์กร

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 
นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 

 


 
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางพรทิพย์ แรงเขตรกิจ
  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่าย
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  นางเรณู สันตโยภาส
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 3. กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน
  นางอนงค์ กมลจิตรวี
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 4. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
  นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 5. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ
  น.ส.อุษณี ตันติชัยรัตนกูล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 1. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง
  น.ส.เยาวมาลย์ หุ่นนิวัฒน์
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน
  นางสรพัศ ยิ้มนวล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 3. กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร
  น.ส.พิจิกา วรรณจรูญ
  หัวหน้ากลุ่ม
 4. กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
  นายสันติ พยัคฆ์ขาม
  หัวหน้ากลุ่ม