หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  หมายเลขติดต่อ : 1106
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  หมายเลขติดต่อ : 1201
 3. กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน
  หมายเลขติดต่อ : 1202
 4. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
  หมายเลขติดต่อ : 4101
 5. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ
  หมายเลขติดต่อ : 1302
 1. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง
  หมายเลขติดต่อ : 1205
 2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน
  หมายเลขติดต่อ : 1204
 3. กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร
  หมายเลขติดต่อ : 1301
 4. กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
  หมายเลขติดต่อ : 6101