จัดซื้อจัดจ้าง 62

ผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)สาระสำคัญของสัญญา