โครงสร้างองค์กร

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 

 


 
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางพรทิพย์ แรงเขตรกิจ
  หัวหน้าฝ่าย
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  น.ส.ดารากร ปัญญาทิพย์
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 3. กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน
  นางปาณิสา  สุขรัตนาชัยสกุล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 4. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
  นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 5. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ
  น.ส.อุษณี ตันติชัยรัตนกูล
  ปฎิบัติกน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 1. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง
  นายพงศ์ชิต .ชิตพงศ์
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน
  นางสรพัศ ยิ้มนวล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 3. กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร
  น.ส.ธณัทอร วรรณจรูญ
  หัวหน้ากลุ่ม
 4. กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
  นายสันติ พยัคฆ์ขาม
  หัวหน้ากลุ่ม