จัดซื้อจัดจ้าง 64

ค้นหา

ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleOwnerSize Description
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)rattikarn 625.45 KBDownload28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จ้างทำหลักสูตรการพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง rattikarn 899.35 KBDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติสำหรับครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับพื้นฐานsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง ๑๘.๙๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 676.45 KBDownload14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 488.63 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 691.55 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 

สาระสำคัญของสัญญา

 TitleOwnerSize Description
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จ้างทำหลักสูตรการพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 87.22 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง 18.90 ลิตร เพื่อบริการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำของ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 118.10 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 87.22 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 116.44 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 25,441.55 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 87.22 KBDownload 
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.86 KBDownload