ความโปร่งใส

ประเด็น

๒.๑ ประเด็นO๕ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรสับ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ ไปรษณีย์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

http://bit.ly/2E0WjFb
 

ประเด็น

๒.๒ ประเด็นO๗ ข่าประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

http://bit.ly/2HblmpU
 

ประเด็น

๒.๓ ประเด็น O9 Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

http://bit.ly/2E0WjFb
 

ประเด็น

๒.๔ ประเด็น O๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

หมายเหตุ

http://bit.ly/2vMcqlq
 

ประเด็น

๒.๕ ประเด็น O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ ๖ เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

หมายเหตุ

http://bit.ly/2HfwL9v
 

ประเด็น

๒.๖ ประเด็น O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ ๑๒ เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

หมายเหตุ

http://bit.ly/305zMAo
 

ประเด็น

๒.๗ ประเด็น O๑๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ

http://bit.ly/2vQlkOM
 

ประเด็น

๒.๑๒ ประเด็น O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

หมายเหตุ

http://bit.ly/2LzXT7j
 

ประเด็น

๒.๑๓ ประเด็น O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่ง การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและวินัยบุคลากร เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

สสอ.

หมายเหตุ

http://bit.ly/2JvCaKQ
 

ประเด็น

๒.๑๔ ประเด็น O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องจัดทำขึ้นในด้านต่างๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

สสอ.

หมายเหตุ

http://bit.ly/2PXxLlc
 

ประเด็น

๒.๑๕ ประเด็น O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ ๑๒ เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูล

สสอ.

หมายเหตุ

http://bit.ly/2DZdDu1