โครงสร้างองค์กร


     
     
     

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

     
     
     
     
ดร.พีระพล  พูลทวี 
     
       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
     
               
       รายชื่อกลุ่มงาน
 ตำแหน่ง      
      1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
      นางแน่งน้อย วรวงศ์
 หัวหน้ากลุ่ม      
      2. กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
       
      นางเรณูู  สันตโยภาส
 หัวหน้ากลุ่ม      
      3. กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน
       
      นางอนงค์  กมลจิตรวี
 หัวหน้ากลุ่ม      
      4. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
       
      นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย
 หัวหน้ากลุ่ม      
      5. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ
       
      น.ส. กัณฑิมา  ศิริเธียร
รก.หัวหน้ากลุ่ม      
      6. กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง
       
      นางรัตนาวดี  ชมโฉม
 หัวหน้ากลุ่ม    
      7. กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน
       
      นางสุพัตรา  เกตุวงษ์
หัวหน้ากลุ่ม      
      8. กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร
       
      น.ส.ผกามาศ  วรรณจรูญ
หัวหน้ากลุ่ม      
       9. กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล        
       นายสันติ พยัคฆ์ขาม หัวหน้ากลุ่ม