รายละเอียดข่าว

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

| 14767 

   

 

  

 

  

เว็บไซต์ โครงการอบรม 

http://bit.ly/ovec-training64

 

http://digitallib.vec.go.th


เอกสารแนบ