รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

| 512 

 

ประชาสัมพันธ์ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสาขาวิชาช่างอากาศยาน (หลักสูตรทั่วไป)
 ดำเนินการ วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ณ สสอ.
 รับสมัครเข้ารับการพัฒนา “โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสาขาวิชาช่างอากาศยาน (หลักสูตรทั่วไป) ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2564  กลุ่มเป้าหมาย คือสถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างอากาศยาน 6 แห่ง ประกอบด้วย วท.ถลาง วท.สัตหีบ วท.สมุทรปราการ วท.ดอนเมือง วท.อุบลราชธานี และ วก.ขอนแก่น”
 
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน (หลักสูตร 21 ชั่วโมง)
ดำเนินการ จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
รับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน (หลักสูตร 21 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2564
 

 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน
โทร 025093654-5 ต่อ 1204


เอกสารแนบ