รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC

| 1004 

 

 

***  ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563  ***

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน

 


เอกสารแนบ