รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่น 2

| 7273 

 

 

รายละเอียด  http://bit.ly/vectraining63

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

โทรศัพท์ 0 2509 3654-5 ต่อ 1210 - 1212

 


เอกสารแนบ