เอกสารประกอบประชุมทางไกล

1. ครั้งที่ 1. ออกอากาศ  20 พ.ค. 58  ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านตำแหน่งข้าราชการครูเป็นคณาจารย์  
2.
ครั้งที่ 2 ออกอากาศ   3 มิ.ย. 58 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
3. ครั้งที่ 3 ออกอากาศ 17 มิ.ย. 58  แนวทางการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
4. ครั้งที่ 4 ออกอากาศ 8 ก.ค. 58  แนวทางการเปลี่ยน การย้าย การกำหนดตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา
5. ครั้งที่ 6 ออกอากาศ 5 ส.ค. 58 โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากาทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) และกรอบอัตรากำลังสายคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
6. ครั้งที่ 7 ออกอากาศ 19 ส.ค. 58 โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากาทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) และกรอบอัตราสายคณาจารย์และภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
7. ครั้งที่ 9 ออกอากาศ 16 ก.ย. 58 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว 7) บันทึกวีดิทัศน์ประชุมทางไกล

1. ครั้งที่ 1. ออกอากาศ  20 พ.ค. 58  ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านตำแหน่งข้าราชการครูเป็นคณาจารย์
2. ครั้งที่ 2 ออกอากาศ   3 มิ.ย. 58 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
3. 
ครั้งที่ 3 ออกอากาศ 17 มิ.ย. 58  แนวทางการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
4. ครั้งที่ 4 ออกอากาศ 8 ก.ค. 58  แนวทางการเปลี่ยน การย้าย การกำหนดตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา