เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Created by surachet on 4/5/2017 11:35:50 AM

เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  


download :  http://bit.ly/2o4zKbu

Attached Files
1การเรียนรู้และระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
2ส่วนประกอบพื้นฐานของวัตถุประสงค์การสอน
3แนวทางในการเขียนวัตถุประสงค์การสอน
4ความเที่ยงตรงและเป็นปรนัยของคำถาม
5การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบรายวิชา
6รูปแบบและลักษณะสร้างของข้อสอบปรนัย
7รูปแบบและลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ
8ความยากและอำนาจจำแนกข้อสอบ
9การพิจารณาระดับความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
10การสร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์การประเมิน
11ใบงานและแบบประเมินผล
12การสร้างแบบทดสอบงานปฎิบัติ
rating
  Comments