ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “การบูรณาการ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคสมัยใหม่"
Created by surachet on 12/30/2016 1:04:04 PM

การบูรณาการ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคสมัยใหม่


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การบูรณาการ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคสมัยใหม่


ติดต่อสอบถามและประสานงานได้ที่บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 คุณลัดดาวัลย์ มีวัฒนา โทร 02 7398350 โทรสาร 02 7398356-59


rating
  Comments