รายละเอียดข่าว

เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Created by surachet on 4/5/2017 11:35:50 AM

เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  


download :  http://bit.ly/2o4zKbu

print
Attached Files
12การสร้างแบบทดสอบงานปฎิบัติ
11ใบงานและแบบประเมินผล
10การสร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์การประเมิน
9การพิจารณาระดับความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
8ความยากและอำนาจจำแนกข้อสอบ
7รูปแบบและลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ
6รูปแบบและลักษณะสร้างของข้อสอบปรนัย
5การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบรายวิชา
4ความเที่ยงตรงและเป็นปรนัยของคำถาม
3แนวทางในการเขียนวัตถุประสงค์การสอน
2ส่วนประกอบพื้นฐานของวัตถุประสงค์การสอน
1การเรียนรู้และระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
rating
  Comments