รายละเอียดข่าว

ชมรมลูกจ้างประจำ สอศ.
Created by surachet on 3/17/2017 3:33:52 PM

ชมรมลูกจ้างประจำ สอศ.


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำส่วนราชการอาชีวศึกษา 
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  

ชมรมลูกจ้างประจำ สอศ.


print
rating
  Comments