รายละเอียดข่าว

ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Created by surachet on 3/8/2017 10:18:56 AM

ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกาศแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบทเรียนเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน

วันที่  14 – 16  มีนาคม  2560  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

print
rating
  Comments