รายละเอียดข่าว

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Created by surachet on 3/3/2017 3:40:20 PM

พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่ 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม  - 6 เมษายน 2560

                 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้  ให้
ทำการเปิด Pop UP 

รายละเอียดวิธีเปิด หมายเหตุ  http://bpcd.vec.go.th

เอกสารแนบ จำนวน 13 file


print
rating
  Comments