รายละเอียดข่าว

การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
Created by surachet on 2/27/2017 2:25:17 PM

การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ

 (ตามมาตรฐานทวิภาคี)  พ.ศ. 2560

print
rating
  Comments