รายละเอียดข่าว

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครูและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/60
Created by surachet on 2/14/2017 4:18:37 PM

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครูและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพั
ฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครูและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สอศ. ได้อนุมัตืให้ สสอ. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพเศษของครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบ

ผู้ประสานงานโครงการ นายยงยุทธ ใจซื่อดี โทรศัพท์ 081-8159827
print
rating
  Comments