รายละเอียดข่าว

คู่มือการบริหารชมรม ปี 2560

| 3154 

 

คู่มือการสร้างและการบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบสมาคมและชมรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้  ให้ทำการเปิด Pop UP 

                                                                                      รายละเอียดวิธีเปิด หมายเหตุ  http://bpcd.vec.go.th


เอกสารแนบ