รายละเอียดข่าว

คู่มือการบริหารชมรม ปี 2560
Created by surachet on 8/30/2016 12:15:56 PM

คู่มือการสร้างและการบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบสมาคมและชมรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการสร้างและการบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบสมาคมและชมรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้  ให้ทำการเปิด Pop UP 

                                                                                      รายละเอียดวิธีเปิด หมายเหตุ  http://bpcd.vec.go.th

print
Attached Files
แบบรายงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
แบบสรุปองค์ความรู้
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
แบบประเมิน สสอ.1_60 (แบบสอบถามความคิดเห็นผู้อบรม)
แบบรายงาน สสอ.2_60 (สำหรับสมาคมชมรม)
แบบฟอร์มพิจารณาโครงการสมาคมชมรม ปี60
แบบฟอร์ม 2-2 คก.สมาคม ชมรม(ขอเสนอ)ปี60
แบบฟอร์ม 2-1เสนอโครงการ ปี 60
แบบฟอร์ม 1 หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ปี 60
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งชมรม
แบบฟอร์มชมรม ปี 2560 (รวม)
คู่มือบริหารชมรม 2560
rating
  Comments