รายละเอียดข่าว

ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครู สอศ.

| 7265 

 


เอกสารแนบ

Attached Files
ข้อบังคับชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูอาหาร
ข้อบังคับชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมครู ผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพนวัตกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ข้อบังคับชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูการท่องเที่ยว
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์
ข้อบังคับชมรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อบังคับชมรมครูแนะแนวอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูบัญชี
ข้อบังคับชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา
ข้อบังคับชมรมครูสังคมอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูการท่องเที่ยว
ข้อบังคับชมรมครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อบังคับชมรมครู-ผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้าภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ข้อบังคับชมรมครูวิชาชีพการโรงแรม
ข้อบังคับชมรมถ่ายภาพเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมธรรมะจิตอาสา
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูเลขานุการ
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้อบังคับชมรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตร
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพภูมิทัศน์
ข้อบังคับวิชาชีพครูการตลาด
ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา
ชมรมครูภาษาไทยอาชีวศึกษา
ชมรมครูวิทยาศาตร์อาชีวศึกษา
ชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจเกษตร
ชมรมวิชาชีพประมง
ชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์
ข้อบังคับชมรมครูบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
ข้อบังคับชมรมครูภาษาอังกฤษอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมบุคลากรทางการศึกษา
ข้อบังคับชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมลูกจ้างส่วนราชการอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูผ้าและเครื่องแต่งกาย
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูอาหาร
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพธุรกิจคหกรรม
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพธุรกิจคหกรรม
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพพืชไร่-นา
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร
ข้อบังคับชมรมครูช่างยนต์
ข้อบังคับชมรมครูด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งทางราง
ข้อบังคับชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการอาชีวศึกษา
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูปิโตรเคมีและปิโตรเลียม
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูผู้สอนเทคโนโลยีซีเอ็นซี
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์
ชมรมวิชาชีพการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการสนเทศบนเครือข่าย
ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครูช่างเครื่องทำความเย็น
ข้อบังคับชมรมครูวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ข้อบังคับชมรมครูและผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ข้อบังคับชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ข้อบังคับชมรมครูเทคโนโลยีความงาม