รายละเอียดข่าว

ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาเปิดซองสอบราคา ซื้อวัสดุงานบัานงานครัว
Created by surachet on 1/25/2016 3:44:59 PM

ซื้อวัสดุงานบัานงานครัวประกาศ ผู้ชนะสอบราคาเปิดซองสอบราคา
ซื้อวัสดุงานบัานงานครัว จำนวน 13 รายการ
งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
printrating
  Comments