รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ( วันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 )
Created by on 8/9/2012 3:21:48 PM

          การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555


              การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรมแรมรามา
การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร      

      

 

 

 

 

printrating
  Comments