รายละเอียดข่าว

ประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 6-8 สค 55
Created by on 8/2/2012 4:06:43 PM

การประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์


                    การประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร ชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมได้ที่ www.vec.go.th วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.

     

 เอกสารประกอบการประชุม

print
Attached Files
ตารางกำหนดการ
กิจกรรมระดมสมอง
โครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา
การบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีและพัสดุ
ระเบียบงานการคลัง
อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาและการได้มาซึ่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของอาชีวศึกษา
rating
  Comments