รายละเอียดข่าว

เอกสารและข้อมูลประกอบ ประชุมสมาคม ชมรม สอศ.
Created by surachet on 9/15/2015 4:01:02 PM

เอกสารและข้อมูล แนวทางสมาคม ชมรม สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารและข้อมูล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาของสมาคมและชมรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วันที่ 12-13 กันยายน 2558

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  กรุงเทพมหานคร


เอกสารและข้อมูลทั้งหมด  :  download

print
Attached Files
7) ช1บทบาทของผู้ประสานงานสมาคมและชมรม สสอ.
6) ข12-13แบบฟอร์มพิจารณาโครงการสมาคมชมรม ปี59 (1)
5) ข11แบบฟอร์มสรุป คก.สมาคม ชมรม(ขอเสนอ)ปี59
4) ข7-10แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 59
3) ข6แบบฟอร์มหมายเลข 1หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ปี 59
2) ข4-5ปฏิทินการบริหารจัดการโครงการของสมาคม ปี 59
1) ข1-3แนวทางคู่มือการดำเนินงานสมาคมปี59
11.พีระมิดแห่งการเรียนรู้
10.ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
9.ทักษะผู้เรียน 10 ประการ
8.ชุมชนเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ หน้า 2
7.ชุมชนเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ หน้า 1
6.(สารจากท่านเลขาธิการ ฯ) ครูครับ
4.(อ.เรณู สันตโยภาส) ปรับนำเสนอในที่ประชุม 12-13ก.ย.58
3.(ผอ.ปัทมา วีระวานิช)สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาปี2558
2.(ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล) มิติใหม่ของการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
1.(ดร.ศิริพรรณ)12 คุณภาพอาชีวกับคุณภาพครู
rating
  Comments