รายละเอียดข่าว

รายชื่อผูู้ที่ประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Created by surachet on 6/22/2015 12:35:28 PM

รายชื่อผูู้ที่ประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาได้ให้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่ สอศ. จัดส่งให้ครุสภาวันที่ 30 พ.ค. 58


รายละเอียดดังแนบ

printrating
  Comments