รายละเอียดข่าว

ประชุมทางไกล หลักเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการ
Created by surachet on 6/1/2015 8:21:50 AM

(ร่าง) ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เอกสารประกอบการประชุม

(ร่าง) ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

วันที่ 3 มิถุนายน 2558

(Smart Classroom)


print
rating
  Comments