รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่แจ้งคุรุสภา
Created by surachet on 4/29/2015 9:29:15 PM

รายชื่อผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ สอศ. รวบรวมส่งคุรุสภา


รายชื่อผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ สอศ. รวบรวมส่งคุรุสภา

เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา


กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
โทร   02 509 3654 ต่อ 1211


หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้  ให้ทำการเปิด Pop UP 
รายละเอียดวิธีเปิด หมายเหตุ  http://bpcd.vec.go.th

printrating
  Comments